Cart 0
Cart 0

Fàilte gu ar làrach-lìn Ghàidhlig

Tha foillseachadh nan leabhraichean Gàidhlig na phàirt air leth cudromach den obair againn an seo aig Luath Press. Bidh sinn ag obair gu dlùth còmhla ris na sgrìobhadairean as fheàrr gus ficsean, neo-fhicsean agus bàrdachd a sholarachadh do luchd na Gàidhlig a tha a’ gleachd ri iomadh chuspair ’s air a dheagh sgrìobhadh cuideachd. 

Air an làrach-lìn seo, gheibhear lorg air lèirmheasan leabhar, a’ bhloga Ghàidhlig againn agus fiosrachadh mu na sgrìobhadairean agus mu thachartasan Gàidhlig. Cuideachd, bidh sinn a’ tairgsinn ghoireasan airson an luchd-ionnsachaidh leithid bhriathrachais airson gach leabhar agus geàrr-chunntasan de chaibideilean. Leanaibh sinn air Twitter @LuathGaelic agus thoirbh ʽlike’ dha Luath Press Gaelic air Facebook gus cumail suas le na tha a’ dol air adhart. 

Welcome to our Gaelic website. Publishing books in Scottish Gaelic is a vital part of our work here at Luath Press. We work closely with Scotlands best Gaelic authors to provide Gaelic speakers and learners with a wide range of high quality fiction, non-fiction and poetry. 

This website is the centre for all of our Gaelic activity, containing book reviews, information about the authors, updates on our Gaelic events and blog posts relating to Gaelic books. We also provide material for readers who are learning Gaelic such as vocabulary sheets and chapter summaries. Follow us on Twitter @LuathGaelic and like our page Luath Press Gaelic on Facebook to keep up to date.

CIMG0548.JPG

A bheil thu nad ùghdar?

Tha sinn a’ sìreadh nobhailean ùra gus foillseachadh ann an 2019. An ath-bhliadhna, thèid dà nobhail Gàidhlig fhoillseachadh le Luath Press aig a’ char as lugha.

Ma tha nobhail agad, lìon a-mach am foirm seo agus innis dhuinn beagan mu dheidhinn. Gur math thèid leat!

Bloga

COINNICH RIS NA h-ÙGHDARAN

Bhideothan

Alison Lang - Am Balach Beag a dh’Èisteadh aig Dorsan

Aonghas Pàdraig Caimbeul - An Nighean air an Aiseag

Alison Lang - ‘Am Balach Beag a dh’Èisteadh aig Dorsan’.

Criomagan bho Cailèideascop

Màrtainn Mac an t-Saoir - dàin bho Dannsam led Fhaileas

Daibhidh Eyre - Caleidoscòp

Angus Peter Campbell - Memory and Straw / Peter MacKay - The Light Blue Book

TACHARTASAN

NA MEADHANAN SÒISEALTA