Iain S MacPherson 

IainS.png

Rugadh Iain S. Mac a’ Phearsain ann an Edmonton, Canada ann an 1965. Ach tha dlùth cheanglaichean aig a theaghlach ris a’ Ghàidhealtachd. ’S ann à Ìle a bha taobh àthar bho thùs agus thàinig taobh a mhàthair à Muile agus as an Eilean Sgitheanach mus do rinn iad eilthireachd gu Eilean a’ Phrionnsa. Bho aois gu math òg, bha Mac a’ Phearsain air a chuairteachadh le diofar chànain. Chluinneadh e Frangais agus Ucràineach ann an sgìre a bhreith agus Gàidhlig nuair a bha e a’ cèilidh air teaghlach a’ mhàthair ann an Eilean a’ Phrionnsa. Thàinig Mac a’ Phearsain gu Alba ann an 1996 agus bha e ag obair na òraidiche fad 10 bliadhna aig Sabhal Mòr Ostaig. Tha e an-dràsta a’ teagasg aig Oilthigh a’ Chòigeamh Uladh (Ulster University). Tha e cuideachd air a bhith ag obair don BhBC, ag aithris air an Ear-mheadhan agus saoghal nan Arabach.

Tha a’ bhàrdachd aige air nochdadh ann an New Writing Scotland, ann an cruinneachaidhean leithid Wish I Was Here, agus Struileag: Shore to Shore. Bho chionn ghoirid, co-dheasaich e An leabhar liath / The light blue book: 500 years of Gaelic love and transgressive verse a tha ri fhaighinn bho Luath Press.


Iain S. MacPherson was born in Edmonton, Canada in 1965. His family however, has strong connections to the Scottish Highlands. His father’s side was originally from Islay and his mother’s family originated in Mull and the Isle of Skye, before emigrating to Prince Edward Island. MacPherson was exposed several different languages from an early age - French and Ukrainian in his hometown and Gaelic when visiting his mother’s family in PEI. MacPherson came to Scotland in 1996 and lectured for ten years at Sabhal Mòr Ostaig; he is now a lecturer in Irish and Celtic Studies at Ulster University. He has worked for BBC Radio Gaelic, commenting on the Middle East and the Arab world.

His poetry has appeared in New Writing Scotland, in anthologies such as Wish I Was Here, and in Struileag: shore to shore. He recently co-edited An leabhar liath / The light blue book: 500 years of Gaelic love and transgressive verse. 


BOOKS BY THIS AUTHOR