Samhradh ’18

Abair samhradh trang a tha air a bhith againn an seo aig Luath le bogsaichean làn de leabhraichean a’ tilleadh bhon chlò-bhualadair agus a’ dol a-mach do leughadairean air feadh an t-saoghail. Nam measg chithear grunnan leabhraichean Gàidhlig a’ nochdadh ach gu dearbh, ’s e càileachd seachd cuideam as cudromaiche!


Stèisean

steisan.jpg

Tha sinn air leth toilichte innse dhuibh gu bheil Stèisean, leabhar bàrdachd ùr aig bàrd cliùiteach Aonghas Phàdraig Caimbeul ri fhaighinn an-dràsta! Fhathast fliuch bhon chlò-bhualadh, gheibhear ann bàrdachd eireachdail, ga taisbeanadh sa challigraphy agus sna dealbhan-làimhe le neach-ealain Lionsaidh Chaimbeul. 

Tha na dàin sa chruinneachadh seo a' toirt dealbh (am measg rudan eile) air leanabachd an ùghdair ann an Uibhist a Deas. Tha a' Ghàidhealtachd ga taisbeanadh mar àite saor bho uallach sòisealtas àbhaisteach agus mar bhunait dearbh-aithne a' bhàird. A bharrachd air coimhead air ais, tha Stèisean cuideachd a’ togail cheistean mun àm ri teachd. Cuiridh an Caimbeulach sùil gheàrr air saoghal teichneolasach an 21mh linn, a’ coimhead air àite na Gàidhlig ann an Alba ùr-nòsach agus ciamar ’s urrainnear greim a chumail air cultar is dualchas ann an làithean cho caochlaideach.

Tha am bàrd seo a’ creidsinn ann an gibht na beatha agus feumaidh e mar aon ‘urram a thoirt dha gach nì a tha beò.
— Meg Bateman

Chaidh Stèisean a chur air bhog aig Feis Leabhraichean Dhùn Èideann air an 17 Lùnastail 2018 agus tha e ri fhaighinn an-nise an seo.

Siuthad mus ruith iad a-mach!


Samhradh '78

San Iuchar chuir sinn Samhradh ’78 air bhog, nobhail ùr bhon ùghdar - a tha air iomadh dhuais a chosnadh ’son a chuid sgrìobhaidh - Màrtainn Mac an t-Saoir! ’S e Samhradh ’78 an ath-leabhar san sreath Ficsean Luath, agus a’ chiad nobhail Ghàidhlig a-riamh a bheir sùil air bhall-coise.

samhradh.jpg

Leanaidh an sgeulachd beatha dithis, Cailean Quinn agus bràthair a mhàthar, an Dr Ruairidh MacGillÌosa rè làithean an t-samhraidh a thug iad còmhla an Uibhist a Deas o chionn 40 bliadhna, fhad ’s a bha sùilean an t-saoghail air Alba sna chuairtean deireannach aig Cupa na Cruinne san Argantain (b’ iad na làithean!). San leabhar, gheibhear seallaidhean làidir, beòthail air beatha muinntir an eilein aig an àm a thaobh slàinte nuair a choinnicheas Ruairidh riutha na dhreuchd mar dhotair agus gu cultarach is e fhèin is Cailean a' rannsachadh beartas am beul-aithris. Mar a thèid an sgeulachd air adhart, chithear mar a thug na dh’fhiosraich an dithis dhuine rè an t-samhraidh ud, buaidh mhòr orra.

Gus an leabhar a chur air bhog, chaidh Màrtainn a-null a dh’Uibhist far an do stèidhich e an nobhail, agus lìbhrig e tachartas gu math soirbheachail aig Symposium Ceòlas. Às dèidh dha Màrtainn bruidhinn mun leabhar, fhuair an luchd-èisteachd cothrom cuid de ghuthan nan seanachaidhean a chlàr Martainn fhèin an Uibhist o chionn 25 bliadhna a chluinntinn.

 

Thèid cur air bhog eile a chumail aig Blackwells Dhùn Èideann air an 16mh latha den Dàmhair dhaibhsan a chaill a-mach air a’ chiad fhear, mar sin ‘save the date!’

’S e leabhar brèagha is beò-ghlacmhor a tha seo a bu chòir dha bhith aig mullach do liosta-leughaidh. Faighibh leth-bhreac dheth an seo.


 San amharc


conastbul murdoh.jpg

Dhaibhsan a tha dèidheil air ‘whodunits’... an ath-mhìos bidh sinn a’ cur Constabal Murdo air bhog, leabhar eucoir nach bi comasach dhut leigeil às!

 

Seo a’ chiad leabhar eucoir bhon ùghdar chliùiteach Aonghas Pàdraig Caimbeul, agus tha sinn a’ dèanamh fiughair mhòr ri a shealltainn dhuibh! Stèidhichte air Barraigh, innsidh an nobhail sgeulachd mu phoileas ionadail air aineol an sàs ann an cùis thoinnte. An dèan Constabal Murdo a’ chùis air a’ phoilis bhràgail às an tìr-mhòr a thig ga chuideachadh air tòir nam mèirleach a ghoid bràist eachdraidheil bho Chaisteal Chiosmuil?